Bijzondere leerstoel Culturele relaties Nederland – Oost-Europa

Foto: Jeroen Oerlemans

Aan de Universiteit van Amsterdam is binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen een bijzondere leerstoel Culturele relaties Nederland – Oost-Europa ingesteld vanwege de Stichting Uitgeverij en Boekhandel Pegasus. Tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel is benoemd dr. W.J.J. (Wim) Honselaar. De sectie Russisch feliciteert Poesjkin laureaat Wim Honselaar van harte met deze benoeming.

Wim Honselaar gaat zich als bijzonder hoogleraar bezighouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van de culturele relaties tussen Nederland en de landen in Oost-Europa. In het bijzonder zal hij zich daarbij richten op de tweetalige lexicografie (de systematiek, de realisatie en het gebruik van tweetalige woordenboeken). Woordenboeken zijn een essentieel hulpmiddel bij vertalingen in en uit vreemde talen, en vormen zo de vanzelfsprekende basis voor interculturele toenadering en uitwisseling. Honselaar gaat onder andere colleges geven aan studenten van de opleidingen Slavische talen en culturen en Europese studies, en andere studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen die geïnteresseerd zijn in lexicografie.

Honselaar is sinds 1972 werkzaam bij de UvA, sinds 1986 als universitair hoofddocent (uhd) Slavische taalkunde. Hij bekleedt daarnaast verschillende advies- en bestuursfuncties binnen en buiten de UvA. Zo is hij onder andere lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. In 2003 ontving hij de Poesjkin-medaille van MAPRYAL, de wereldorganisatie van Russisten, voor zijn Groot Russisch-Nederlands Woordenboek.

De Stichting Pegasus wil met deze leerstoel een blijvende impuls geven aan de mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de culturele relaties tussen Nederland en Oost-Europa.
Het initiatief van de Stichting komt voort uit haar doelstelling: ‘het bevorderen en verschaffen van wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke kennis en informatie, in het bijzonder op het gebied van de Slavische taal- en letterkunde en van de landen van Oost-Europa in het algemeen’. Met deze doelstelling heeft uitgeverij Pegasus in de loop der jaren een omvangrijk fonds ontwikkeld met onder meer woordenboeken, leermiddelen, wetenschappelijke publicaties en vertaalde literatuur, veelal in nauwe samenwerking met universitaire onderzoekers en docenten. Uit de ervaringen die daarbij zijn opgedaan bleek dat een bijzondere leerstoel Culturele relaties Nederland – Oost-Europa een goede aanvulling kan zijn op het bestaande onderwijs en onderzoek in de Slavistiek en de Oost-Europese studies. De nieuwe bijzondere leerstoel sluit aan bij de structurele leerstoelen Slavische taal- en letterkunde en Oost-Europese studies.

Voor een interview met Wim Honselaar zie: G.Wouters, “Voor elkaar. Reciprociteit tussen Oost en West.” In: Levende Talen Magazine, 2010, nr. 3.
De tekst van de oratie: Honselaar, W. (2010). Voor elkaar. Reciprociteit tussen Oost en West. Amsterdam, AUP. Isbn 978 90 5629 604 9, ˆ8,50, 32 blz. (http://tinyurl.com/yznqfom)