BESTUUR

Het bestuur van de Sectie Russisch van Levende Talen wil door haar inzet de positie van het vak Russisch versterken. Russisch op school is één van de speerpunten, en ook nascholing van docenten en vertalers is zeer nadrukkelijk een taak van de sectie. Actueel is de begeleiding van heritage-leerlingen. Er is altijd veel te doen. Voelt u zich geroepen een bijdrage te leveren? Kom eens met ons praten of neem contact op via het contactformulier. U bent van harte welkom.

Bestuurssamenstelling per 31 oktober 2020
Voorzitter Geramé Wouters
Secretaris, contactpersoon vertalen, contactpersoon Maprjal (contacten zijn bevroren) Christine Gardner
Penningmeester a.i. (vacature) Christine Gardner
Nascholing Geramé Wouters, Dorie Nielen
Redacteur Levende Talen Magazine, website, nieuwsbrief, PR Geramé Wouters
Heritage speakers, voortgezet onderwijs Jeanette Bron
Contactpersoon WO Dorie Nielen
Staatsexamens Dorie Nielen
Lid (vacature)

Bestuurswisselingen in 2022
Na het feestjaar 2021 waarin de Sectie Russisch haar 50-jarig bestaan vierde, was het tijd voor Alexandra van Blitterswijk om terug te treden als bestuurslid. We respecteren haar besluit maar missen haar bijdrage aan het bestuur enorm. Sandra heeft heel lang heel veel verschillende functies in het bestuur vervuld, ze was inhoudelijk zeer goed op de hoogte van het onderwijs Russisch, overzag alle aspecten van ons werk en was praktisch ingesteld. Zeer hartelijk bedankt voor je bijdrage aan Russisch in Nederland en voor je vriendschap.

Ook onze penningmeester Tatiana Stuurman-Glagotskaia heeft zich teruggetrokken. We danken Tatiana hartelijk voor haar inzet voor de sectie.

Bestuurswisselingen sinds 2017
Sinds de Algemene Ledenvergadering van de sectie Russisch in april 2017 is Esther van Loo voorzitter van de sectie geweest. Tijdens de ALV van 6 april 2019 is Esther van Loo echter gekozen tot bestuurslid van de nieuw-opgerichte sectie Limburgs en dus gestopt bij de sectie Russisch. Ze was het langstzittende bestuurslid van de sectie en heeft in vele rollen en verantwoordelijkheden een enorme bijdrage geleverd aan de sectie Russisch. In haar nieuwe functie blijft ze actief binnen Levende Talen. Met Esther als warm pleitbezorgster van meertaligheid en voorvechtster voor het behoud van regionale talen, heeft de sectie Limburgs een kanjer in huis. We wensen de sectie Limburgs veel succes. We missen Esther node.

Per 1 november 2018 heeft Olja Karmanova zich teruggetrokken uit het bestuur van de sectie om zich te kunnen wijden aan haar overige taken. We zijn Olja zeer erkentelijk: zij was jarenlang de verbindende persoon tussen het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs, de lerarenopleiding Russisch (ILO) en de sectie Russisch, en we wensen haar veel geluk.

Na de Ruslanddag in september 2018 is slaviste Christine Reitsma-Gardner tot ons bestuur toegetreden. Zij heeft de taken van secretaris van Janny Steenge overgenomen. Zij gaat zich namens de sectie ook bezighouden met de contacten met vertalers Russisch.

Per 6 april 2019 is Tatiana Stuurman-Glagotskaia ons bestuur komen versterken. Na een inwerkperiode heeft zij het penningmeesterschap overgenomen van Janny Steenge. Janny heeft vele jaren de functie van secretaris en penningmeester gecombineerd en daarmee een wezenlijke bijdrage geleverd aan het reilen en zeilen van het sectiebestuur. We zijn Janny zeer erkentelijk.

De functie van voorzitter – tevens verantwoordelijk voor nascholing – was sinds Esthers vertrek in 2019 vacant. Op de ALV van 31 oktober 2020 is besloten dat Geramé Wouters de taken van voorzitter waarneemt.

Op 9 januari 2019 is overleden ons aller Cecilia Odé. Zij was ruim 40 jaar betrokken bij het taalonderwijs in het algemeen en het onderwijs Russisch in het bijzonder. Ze was erelid van Levende Talen, bestuurslid van de sectie Russisch, lid van het Presidium van MAPRJaL en bestuurslid van FIPLV.

Met het overlijden van Cecilia missen we een oprechte, betrokken vrouw die ons altijd met raad en daad bijstond. Wij koesteren de herinnering aan haar.

 

 

 

 

 

Bestuur sectie Russisch 9 april 2016

Bestuur sectie Russisch. vlnr: Sandra, Jeanette, Cecilia, Geramé, Janny, Esther, Dorie (april 2016)

 

 

v.l.n.r. Katerina, Dorie, Sandra, Janny, Esther, Jeanette, Geramé en Olja

v.l.n.r. Katerina, Dorie, Sandra, Janny, Esther, Jeanette, Geramé en Olja

Katerina van Wegen was voorzitter van de sectie Russisch van december 2013 – januari 2016. Zij heeft met grote inzet en voortvarendheid het vak Russisch gepromoot. Vooral heeft zij de contacten tussen de sectie Russisch van Levende Talen en de Russische scholen in Nederland geïntensiveerd. Zij heeft de kans aangegrepen om meer uren te gaan werken op haar school, hoewel dat betekent dat ze zich terug moest trekken als voorzitter van de sectie. De sectie is daarom per zo spoedig mogelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter. In de tussentijd neemt Esther van Loo de voorzitterstaken op zich.

Nieuwe voorzitter per december 2013
De voorzitter van het sectiebestuur Russisch van Levende Talen, Titia Bouma, heeft gedurende een jaar, van 2012-2013 de voorzittershamer gehanteerd, maar heeft hem helaas alweer moeten overdragen. Na een periode zonder voorzitter hebben we Katerina van Wegen bereid gevonden om voorzitter van de sectie Russisch te worden. Per april 2013 heeft IJdwer van den Oever, die jarenlang zeer verdienstelijk secretaris van de sectie was, haar taken neergelegd en overgedragen aan Eva Voortman-Šimanková. Helaas kon Eva haar diverse taken niet met het werk voor de sectie verenigen. We hebben Janny Steenge bereid gevonden om naast haar taken als penningmeester ook de rol van secretaris op zich te nemen.

Bestuur per december 2013
Voorzitter: Katerina van Wegen
Secretaris en penningmeester: Janny Steenge
Nascholing: Esther van Loo
Contacten hoger onderwijs en universiteiten: Olja Karmanova
Redacteur Levende Talen, Content Manager, PR: Geramé Wouters
Internationale contacten: Jeanette Bron
Internationale contacten, contactpersoon Mapryal: Cecilia Odé
Heritage speakers, voortgezet onderwijs: Dorie Nielen
Heritage speakers, Staatsexamens: Alexandra van Blitterswijk

ALV 06-04-2013 (vlnr Sandra, Janny, Eva, Jeanette, Geramé, Esther)

ALV 06-04-2013 (vlnr Sandra, Janny, Eva, Jeanette, Geramé, Esther)

Bestuurswijzigingen per september 2012
In haar vergadering van 7 september j.l. heeft het sectiebestuur Russisch helaas afscheid moeten nemen van haar trouwe en zeer betrokken leden Judith Janssen en Peter de Groot.
Beiden hebben met zeer veel inzet gedurende een lange reeks van jaren diverse taken binnen het sectiebestuur Russisch op zich genomen en voor beiden is nu het moment gekomen om zich op andere zaken te richten. Wij danken hen heel erg hartelijk en hopen hen met regelmaat te ontmoeten bij activiteiten rondom Russisch in Nederland in het algemeen en bij Levende Talen in het bijzonder.

Sectiebestuur Russisch Afscheid Judith en Peter

Per september is toegetreden tot het bestuur mw. Dorie Nielen. Zij zal alle zaken met betrekking tot heritage speakers op zich nemen. Geramé Wouters gaat door met het redacteurschap van Levende Talen Magazine en als contentmanager voor de website.