Heritage speakers

Leerlingen met een Russischtalige achtergrond noemen we heritage speakers. Zij hebben meestal voldoende kennis van het Russisch om zonder veel voorbereiding het eindexamen Russisch havo/vwo te halen. Deze leerlingen zijn bijvoorbeeld

  • in Rusland geboren
  • afkomstig uit voormalige Sovjetrepublieken
  • kinderen uit gemengd Nederlands-Russische gezinnen in Nederland
  • kinderen van expats

Het eindexamen Russisch havo/vwo kan behaald worden

  • als extra vak, wat een een waardevolle toevoeging is op je diploma en je CV
  • in plaats van een andere moderne vreemde taal (behalve Engels)

Andere mogelijkheden:

  • vmbo-leerlingen kunnen als extra vak Russisch examen doen op havo-niveau
  • havo-leerlingen kunnen Russisch op vwo-niveau afleggen
  • havo/vwo-leerlingen kunnen het examen vervroegd afleggen (in 4-havo of 5-vwo)

Rode lijn


Drie heritage leerlingen over hun keuze voor Russisch als eindexamenvak, Groningen 2011

Rode lijn

Als Russisch geen vak is op de eigen school, dan kunnen leerlingen op afstand begeleid worden naar het eindexamen. Van deze mogelijkheid hebben tot nu toe (sep. 2020) 65 middelbare scholen zonder Russisch gebruik gemaakt. Hoe deze begeleiding op afstand precies werkt, leest u in het document Het examen Russisch op een school zonder Russisch (update november 2020).

Leerlingen met belangstelling voor het eindexamen Russisch dienen zich voor 1 januari 2021 aan te melden (zie hierna voor het aanmeldformulier). Na 1 januari worden aanmeldingen voor examenbegeleiding niet meer geaccepteerd. Men kan zich aanmelden als men tevoren van de eigen school toestemming heeft verkregen om examen Russisch te doen. Vul het aanmeldformulier in, maak er een print van en stuur het ingevulde formulier met de benodigde handtekeningen aan de sectie Russisch. Het adres staat in het aanmeldformulier.

Het examen bestaat, net als de andere examens moderne vreemde talen, uit schoolexamens en een centraal schriftelijk examen. Naast schoolexamens taalvaardigheden is er een schoolexamen gewijd aan Russische literatuur. De verplichte leeslijsten voor het havo- en vwo-schoolexamen Russische literatuur voor 2019-2020  vindt u hier. De lijsten van schooljaar 2020-2021 vindt u hier. Om te kunnen deelnemen aan het schoolexamen Russische literatuur dient de examenkandidaat een individueel literatuurdossier samen te stellen en tijdig in te leveren.

Bericht dd 8 april 2020: het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een servicedocument opgesteld over de uitwerking van de maatregel dat het centraal examen in schooljaar 2019-2020 niet doorgaat. Dit servicedocument bevat informatie voor leerlingen die vervroegd examen doen en een vak in het voorlaatste of voorvoorlaatste leerjaar afleggen.

In 2009 verscheen dit artikel in Levende Talen Magazine (2009:1, pp. 25-26) over examentraining voor heritage speakers. De wijze van begeleiding is grotendeels hetzelfde gebleven. Helaas is er in Amsterdam geen school meer met een docent Russisch.

Rode lijn


Russisch eindexamen havo vwo
Bent u geïnteresseerd in het eindexamen Russisch en de verhalen van de eindexamenkandidaten van de afgelopen jaren, volg het kanaal van de Docenten Russisch op YouTube, of bekijk de playlist ‘Eindexamen Russisch

Rode lijn

Staatsexamen Russisch

Het examen Russisch kan ook worden afgelegd als staatsexamen. Houdt u er bij het aanmelden voor het staatsexamen rekening mee, dat het laatste onderdeel van het staatsexamen (het mondeling gespreksvaardigheid en literatuur) pas halverwege de maand juli plaatsvindt. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van uw zomervakantie.
Verder geldt dat een behaald staatsexamencertificaat Russisch slechts bijgeschreven kan worden op het schooldiploma van de leerling wanneer de leerling het staatsexamen Russisch in het eindexamenjaar aflegt én de schoolleiding ermee instemt. Een in een eerder jaar behaald staatsexamencertificaat Russisch kan volgens de wet niet bijgeschreven worden op het diploma van de middelbare school.
Klik hier (en voor de duidelijkheid ook even hier) voor meer informatie over het doen van staatsexamen. Let op de deadline voor aanmelding!
Vakinformatie Staatsexamen 2021 Russische Taal en Literatuur havo en vwo

Op verzoek kan aan staatsexamenkandidaten een pdf met examenstof voor het onderdeel literatuur toegestuurd worden. Als u deze pdf wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar leraren.russisch@gmail.com .

Bij de staatexamens kan men ook het examen Russisch elementair op havo- en vwo-niveau afleggen. De vakinformatie voor het examen Russisch elementair havo 2020 vindt u hier. De vakinformatie voor het examen Russisch elementair vwo 2020 vindt u hier.